פרופיל
דף הבית >> פרופיל

תנאי שימוש

תנאי שימוש

 

להלן מפורטים תנאי השימוש באתר. הגלישה באתר והשימוש בשירותים המוצעים באתר (להלן יחד ולחוד "השימוש באתר") מהווים הסכמת והצהרתך ("המשתמש"), כי קראת את התנאים להלן והסכמת לכל האמור בהם. תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, והם מתייחסים לנשים גם כן.

 
אחריות המשתמש
השימוש באתר מותר באופן פרטי ואישי בלבד. המשתמש מצהיר כי הינו בעל כשירות חוקית להתקשר ולקבל את השרות באתר ווידא כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לפעילותו כאמור, וכי ביצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש באתר. מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות לפעולות שיתבצעו בניגוד לאמור לעיל ו/או על ידי מי שאינו מורשה לכך. השימוש באתר זה הינו לכל אזרח בגיר (מעל גיל 18) במידה ויעשה שימוש על ידי קטין, השימוש יהווה ראיה לקבלת אישור מבגיר. במידה והמשתמש ימלא פרטים כלשהם באתר, הינו מתחייב למלא אך ורק פרטים נכונים ומדויקים ואשר הינו רשאי למסרם ושאינם מהווים פגיעה באדם או גוף אחר. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 
 
שימוש במידע והגנת הפרטיות
יובהר כי מפעילת האתר פועלת כמיטב יכולתה על מנת להגן על פרטיות המשתמש באתר, ונוקטת אמצעים סבירים לשמירה על המידע הנ"ל. למרות האמור, מפעילת האתר תהיה רשאית לחשוף מידע בקשר עם המשתמש על פי כל דין כאמור ו/או בקשר עם הליכים משפטיים ו/או לצורך הגנה על מפעילת האתר ומי מטעמה.
 
אחריות למוצרים ושירותים של צדדים שלישיים
מפעילת האתר אינה אחראית בשום אופן שהוא לתכנים המתורגמים על ידי האתר ולא תשא באחריות משפטית בנוגע לנושאים הקשורים למסמכים המתורגמים.
 
קניין רוחני
המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים עימה. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו קניינה הבלעדי של מפעילת האתר, בין אם פורסם על ידה או על ידי גולש או על ידי צד שלישי כלשהו, אך מבלי להביא לפגוע בהגבלת אחריות מפעילת האתר כאמור לעיל ולהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת האתר.
האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
 
לוחות זמנים
שעות הפעילות של האתר הם מ-09:00 ועד 22:00, שבעה ימים בשבוע. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלוחות הזמנים אליהם האתר מתחייב רלוונטים אך ורק בשעות הפעילות של האתר. כל בקשה לתרגום שתעשה מחוץ לשעות פעילות אלו, תקלט והטיפול בה יתחיל בשעות הפעילות. לדוגמא – בקשה לתרגום תוך 24 שעות שתקלט באתר ב-02:00 תתחיל בטיפול ב-09:00 ומכאן למעשה יחלו להיספר שעות הטיפול.
 
 
סוגי תרגומים
האתר שומר לעצמו את הזכות לבקש תוספת מחיר כנהוג בעבור סוגי תרגומים מיוחדים כגון: תרגומים משפטיים, תרגומים טכניים או תרגומים רפואיים, האתר לא יחייב את הלקוח בתשלום ויעביר הצעת מחיר עדכנית לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח.
 
שירות לקוחות
האתר יקבל ויערוך שינויים לבקשת המשתמש עד שלושה ימים לאחר מסירת המסמך למשתמש. במידה ולמשתמש תהיה דרישה לתיקונים של המסמך שהוגש לו הוא יעביר את המסמך למייל האתר עם הסבר בכתב לגבי השינוי. האתר אינו מתחייב לגבי משך הזמן שידרש לאתר לתיקון.
 
שחרור מאחריות
המשתמש משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר ו/או כתוצאה מכך ומצהיר כי השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש משחרר בזאת את מפעילת האתר מאחריות כלשהי בגין כל נזק שייגרם למחשבו, לגופו וכל נזק אחר, וכן לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר. הנך מקבל על עצמך את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש בתכנים באתר, איכותם, טבעם, אמינותם ויישומם ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או החברהבגין השירות והתכנים הניתנים באתר, מגבלותיהם ויכולתם. בשום מקרה ובשום תנאי לאתהיה החברה ו/או האתר אחראים לכל נזק כספי או אחר שייגרם לך באופן ישיר או עקיףכתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על התכנים באתר, ובפרט לא תהיה החברה אחראית לכל נזקו/או הפסד עקיף ו/או מקרי מכל מין וסוג, לרבות נזקים בגין אבדן רווחים ו/או הכנסות
אני מעוניין לתרגם:
משפה:
לשפה:
שם:
טלפון:
דוא"ל: